Aanmeldformulier

*
*
*
*


*
*
*
Inclusief http(s):// of (s)ftp://
*
*
*
*

Bent u als bosaannemingsbedrijf minstens 3 jaar werkzaam in de sector?

*

In welke omzetklasse viel uw bedrijf het afgelopen boekjaar?

Toelichting omzetklasse m.b.t. de boswerkzaamheden: (vellen, dunnen, versnipperen, afvoeren, planten, inboeten, snoeien, ringen, afzetten, terreinvoorbereiding, onttakken, blessen, houtmeten, korten / sortiment zagen, langhout uitslepen met paard, trekker of lier, voorconcentreren hout / uitrijden/ verplaatsen naar de bosweg, etc.)

Waar is de administratie van uw bedrijf aanwezig en door wie wordt deze uitgevoerd?

*
*


*

 

Verklaring instemming controle

Ondergetekende stemt in met controle op de werkplek en met controle van de administratie door een Controlerende Instelling (CI). Deze CI is door de ondernemer zelf gekozen uit de door SKBNL geselecteerde CI’s. Ondernemer verleent de CI alle medewerking en zorgt desgevraagd voor een accountantsverklaring of anderszins geautoriseerde informatie.

 

Opzegging erkenning

De opzegtermijn voor deelneming aan de ErBo is een volle kalendermaand. U dient uw ErBo deelname bij SKBNL op te zeggen. Aan het eind van de opzegtermijn wordt u van de ErBo deelnemerslijst gehaald. Er is geen restitutie van de ErBo bijdrage mogelijk.

 

Geldigheidsduur

De erkenning geschiedt in principe voor drie jaar. De daadwerkelijke geldigheidsduur is afhankelijk van de (positieve) resultaten van de tussentijdse controles, die op jaarlijkse basis worden uitgevoerd.

Indien een certificaat wordt opgeschort omdat u niet aan de kwaliteitseisen van de Erbo voldaan heeft, blijft u wel deelnemer van de ErBo en bent u ook verplicht de jaarlijkse deelnemersbijdrage te voldoen. 

 

Verlenging erkenning

Indien het bedrijf aan het einde van de erkenningsperiode van drie jaar de erkenning wenst te verlengen, moet een heraudit plaatsvinden door een CI op basis van de op dat ogenblik geldende ErBo versie. Indien er geen tekortkomingen worden gevonden, zal SKBNL het bedrijf een nieuw certifcaat toesturen, dat wederom een geldigheidsduur van drie jaar kent. Indien het bedrijf zelf geen heraudit regelt, vervalt de ErBo deelname en wordt de deelnemer van de lijst gehaald.

 

Opschorten erkenning

SKBNL schort de ErBo erkenning op indien geconstateerde tekortkomingen door de CI niet binnen de gestelde hersteltermijn gecorrigeerd zijn. SKBNL heeft ook het recht de ErBo erkenning op te schorten wanneer geconstateerd wordt dat het beeldmerk of logo misbruikt worden. Om de opschorting op te heffen, dient een bedrijf opnieuw een tussentijdse controle te laten uitvoeren. Opschortingen worden openbaar gemaakt op website van SKBNL.

 

Geheimhouding

Voor zover niet in strijd met nationale wetgeving zullen SKBNL en CI de gegevens, die onder het beroepsgeheim vallen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet vrijgeven aan weke instantie dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het erkende, dan wel te erkennen bedrijf. Een en ander behoudens de erkenning status (incl. NAW gegevens en bedrijfsactiviteiten), die altijd worden gepubliceerd.

 

Aspirant lidmaatschap

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

Zonder de volgende bijlagen is uw aanvraag niet compleet:

  • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
  • Bewijs van omzet van het afgelopen boekjaar (deze kunt u na het invullen van dit formulier middels een ander formulier uploaden. U ontvangt instructies via de mail.)

Indien uw aanvraagformulier in orde is bevonden, ontvangt u twee facturen:

  • Een factuur voor het inschrijfgeld. 
  • Een factuur voor de jaarlijkse SKBNL ErBo bijdrage.

Na ontvangst van deze bedragen en het controle rapport waaruit blijkt dat u voldoet aan de ErBo eisen wordt uw ErBo erkenning op de website van SKBNL vermeld. 

 

Verklaring correcte invulling; ondertekening

Met onderstaande ondertekening en het versturen van dit ingevulde formulier verklaart u akkoord te gaan met alle hierboven beschreven afspraken.

 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

*
*
*