Privacyverklaring Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk

(versie 22-05-2018)

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening ten behoeve van de Erkenningsregeling Bosaannemers (hierna ook: ErBo) verwerken wij bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, email, post of telefoon. De Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk (hierna ook: de SKBNL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Ter verwerken persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de ErBo is een verwerkingsregister gemaakt. Deze is door betrokkenen op te vragen via info@skbnl.nl

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De SKBNL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in een verwerkingsregister (zie bijlage 1);
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Bij beëindiging van uw lidmaatschap zullen wij de betreffende gegevens vernietigen, behoudens een bewaarplicht conform voor ons geldende wet- of regelgeving.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SKBNL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (een overzicht hiervan is beschikbaar in een verwerkingsregister die u via info@skbnl.nl kunt opvragen). Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van derden voor het verzorgen van:

 • de website, zodat u vindbaar bent als erkend bosbouwaannemer;
 • de leden- en financiële administratie;
 • de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de regeling
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hiervan kunnen wij afwijken indien en voor zover wij op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, bijvoorbeeld indien wij een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen van een daartoe bevoegde instantie: als wij u volgens de regelgeving hiervan op de hoogte mogen stellen zullen wij dat (zo spoedig mogelijk) doen; waar mogelijk zullen wij ook met u  overleggen over de wijze waarop en welke persoonsgegevens wij ter beschikking zullen stellen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Bij beëindiging van het lidmaatschap vernietigt de SKBNL alle gegevens met uitzondering van de NAW bedrijfsgegevens conform de bewaarplicht van voor ons geldende wet- of regelgeving (o.a. facturen).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de SKBNL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Incidenten met persoonsgegevens

Indien er sprake is van een incident (ook wel: datalek) met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover zijn geïnformeerd door onze (sub)verwerkers.

Verwerking binnen de EER

Persoonsgegevens zullen door ons alleen verwerkt worden binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via Mailchimp in kaart willen brengen. Denk hierbij aan aanmeldingen voor evenementen en de terugkoppeling op de nieuwsbrief. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal bedrijfsgegevens, te weten uw bedrijfsnaam en bedrijfs-emailadres.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens gewijzigd worden. De meest recente versie hiervan is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om hierover contact met ons op te nemen. Indien dit niet tot de gewenste uitkomst leidt, dan heeft u altijd het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk
Hollandseweg 7 G
6706 KN  Wageningen
info@skbnl.nl